Агенција за реституацију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију

ЈАВНИ ПОЗИВ

Агенција за реституцију, Београд, Масарикова бр. 5, у циљу претходног испитивања тржишта, објавила је дана 02.10.2020. године:

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање иницијалних писаних понуда за узимање у закуп пословног простора у Београду за потребе седишта и смештај запослених Агенције за реституцију

Агенција за реституцију, у оквиру претходног поступка узимања у закуп одговарајућег пословног простора у Београду за потребе седишта и смештаја својих запослених, позива сва заинтересована правна и физичка лица да у својству потенцијалног закуподавца поднесу иницијалну писану понуду.

Понуђени пословни простор потребно је да испуњава следеће услове:

- локација: Београд - подручје централних градских општина;

- структура и квадратура: пословни простор од 2000м2 до 3000м2, по структури: канцеларијски простор за 120 запослених, простор за расправне сале, архиву, писарницу и магацин;

- опремљеност: све потребне инсталације и адекватан вентилациони систем.

Посебни услови закупа:

- дужина трајања закупа: не краћа од 5 година, уз могућност продужења закупа анексом уговора, уколико постоји потреба Агенције за реституцију за наставак коришћења закупљеног простора;

- могућност урачунавања у закупнину износа који би Агенција као закупац инвестирала у закупљени простор, односно могућност ослобађања плаћања закупнине за временски период који покрива улагање;

Садржина иницијалне писане понуде и докази који се уз понуду прилажу:

- назив понуђача и основни подаци из АПР-а за правна лица и предузетнике, односно име и презиме и број личне карте за физичка лица;

- адреса и ближи опис понуђеног пословног простора (структура, квадратура, опремљеност и стање у коме се налази)

- цена закупа по 1м2 на месечном нивоу;

- укупни трошкови редовног корићења понуђеног пословног простора на месечном и годишњем нивоу;

- могућност паркирања и број паркинг места;

- друге погодности: могућност коришћења додатног простора и сл.;

- оквирни износ евентуалних улагања ради довођења понуђеног пословног простора у функцију;

- рок у коме се може преузети у закуп понуђени простор;

- време/термин у коме се понуђени простор може разгледати и име и контакт овлашћеног лица понуђача;

Уз иницијалну понуду потребно је да понуђач достави доказ о праву својине, односно праву располагања понуђеним пословним простором.

Начин подношења понуде: Иницијалне понуде се подносе Агенцији за реституцију, на адресу: 11000 Београд, улица Масарикова број 5, писаним путем у затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА“и назнаком НЕ ОТВАРАТИ.

Рок за достављање понуда: 7 (седам) дана од дана објављивања јавног позива на сајту Агенције за реституцију.

Лице које даје обавештења о јавном позиву: Сва обавештења о овом јавном позиву даје Биљана Ристановић, телефон 011/3061-428

Овај јавни позив објављен је на интернет презентацији Агенције за реституцију www.restitucija.gov.rs.

 

IN MEMORIAM

Са дубоким жаљењем обавештавамо целокупну стручну јавност да нас је заувек напустио наш драги колега и сарадник, господин Драган Беновић.

Међу запосленима у Агенцији за реституцију остаће упамћен као ванредна људска фигура, изузетан стручњак и врхунски професионалац, који је оставио неизбрисив траг међу својим колегама. Заувек ћемо га се сећати по благом осмеху, непосредности и једноставности која краси само велике људе, као и спремности да своје непресушно знање подели са младим колегама.

Нека му је вечна слава.

 

ПРАВИЛА
понашања запослених и странака у Агенцији за реституцију до
проглашења престанка епидемије изазване вирусом COVID - 19

 Преузмите документ   Преузмите документ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Агенција за реституцију обавештава подносиоце захтева, пуномоћнике, вештаке, државне органе и оганизације, покрајинске органе и органе локалне самоуправе, и све друге учеснике у поступцима који се воде пред Агенцијом да се од дана укидања ванредног стања на територији Републике Србије, одн. од 6 маја 2020. године, све допуне, поднесци, дописи, захтеви, жалбе, налази и мишљења вештака и сл. предају искључиво путем поште, или непосредно преко писарнице подручних јединица Агенције у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу. Приликом непосредне предаје документације преко писарнице, све странке, њихови пуномоћници и други учесници у поступку су дужни да се придржавају свих мера заштите у складу са „Инструкцијом о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања“ Генералног секретаријата Владе Србије,од 06.05.2020. године. Ове мере нарочито подразумевају ношење заштитне опреме (рукавице и маске) приликом предаје поднесака, у супротном странкама неће бити омогућен улазак у службене просторије Агенције
Такође, све консултације са саветницима ће се одржавати искључиво путем телефона, електронске поште и писаних обавештења.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Закључком Владе Републике Србије, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 35/2020 од 18.3.2020.године, У Агенцији за реституцију обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта до дана престанка ванредног стања.

Све усмене расправе заказане у седишту Агенције, као и њеним подручним јединицама, Јединици за конфесионалну реституцију и Јединици за враћање имовине жртава Холокауста, као и усмене расправе заказане на месту увиђаја, отказују се док траје ванредно стање, и биће заказане поново по престанку ванредног стања.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији, Агенција за реституцију препоручује свим странкама старости од 65 година, као и лицима која спадају у ризичне групе, да не долазе у просторије Агенције лично, већ да све послове везане за поступак реституције обављају путем мејла и телефона који су објављени на званичном сајту Агенције за реституцију, односно преко пуномоћника или уколико немају пуномоћника преко чланова породице или чланова домаћинства.
Указујемо да странке неће трпети било какве штетне последице због недоласка у Агенцију.
С поштовањем,

ДИРЕКТОР
Страхиња Секулић

 

КОМАСИРАНО ЗЕМЉИШТЕ ПРЕДВИЂЕНО ЗА ВРАЋАЊЕ ПРЕМА УРЕДБИ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ВРАЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ВРАЋАЊА ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ

Подаци о катастарским парцелама у државној својини које је сачинила Управа за пољопривредно земљиште у складу са чл. 3 ст. 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање површине пољопривредног и шумског земљишта у поступку враћања одузете имовине („Сл. гласник РС“, бр. 29/18)

 АП Војводина

 Централна Србија и Београд

 

ВЕСТИ

19.10.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 16.10.2020. године (без конфесионалне реституције) ...

 

19.10.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 16.10.2020. године (без конфесионалне реституције) ...

 

12.10.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 9.10.2020. године (без конфесионалне реституције) ...

 

12.10.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 9.10.2020. године (без конфесионалне реституције) ...

 


Погледајте
 Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја