На основу чл. 64. и 66, у вези чл. 42. и 55. тачка 2. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, бр. 72/2011), Агенција за реституцију објављује

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ

У ВЕЗИ ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ВРАЋАЊЕ
ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ, ОДНОСНО ОБЕШТЕЋЕЊЕ

Обавештавају се бивши власници, њихови законски наследници и правни следбеници да рок за подношење захтева за остваривање права по основу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, бр. 72/2011) истиче 3. марта 2014. године.

Захтеви за враћање одузете имовине, односно обештећење, подносе се на прописаном ЗВИО обрасцу, искључиво преко шалтера пошта. Списак пошта које примају захтеве објављен је у „Службеном гласнику РС”, бр. 94/2011 и на интернет страницама Министарства финансија: http://www.mfin.gov.rs/ и Агенције за реституцију: www.restitucija.gov.rs.

Уз захтев се подносе потребни докази, у оригиналу или овереној копији, у складу са чланом 42. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.

Агенција за реституцију
Страхиња Секулић, директор

 

На основу чл. 64. и 66., у вези чл. 42. и 55. тачка 2. „Закона о враћању одузете имовине и обештећењу“ („Службени гласник РС“, бр. 72/2011), Агенција за реституцију објављује

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ

У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ВРАЋАЊЕ
ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ, ОДНОСНО ОБЕШТЕЋЕЊЕ

Обавештавају се бивши власници, њихови законски наследници и правни следбеници да се Пријава са пратећом документацијом која је поднета Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије на основу Закона о пријављивању и евидентирању одузете имовине ("Службени гласник РС", број 45/05), не сматра Захтевом за враћање одузете имовине, односно обештећење поднетим на основу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, бр. 72/2011).

Ради остваривања права по основу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, захтеви се подносе искључиво у складу са јавним позивом који је Агенција за реституцију објавила дана 6. фебруара 2012. године у јавним гласилима - дневном листу „Политика“ и „Вечерње новости“, као и на интернет страницама Министарства финансија: http://www.mfin.gov.rs/ и Агенције за реституцију: www.restitucija.gov.rs.

Захтеви се подносе преко шалтера пошта, на обрасцу ЗВИО прописаном „Правилником о обрасцу захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење, начину и поступку пријема и обраде захтева, списку пошта у којима ће се вршити подношење захтева и облику и садржини извода из захтева“ (”Службени гласник РС”, бр. 94/2011).

Уз захтев се подносе потребни докази, у оригиналу или овереној копији, у складу са чланом 42. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.

Пријем захтева вршиће се искључиво на шалтерима пошта и трајаће до истека рока, од две године од дана објављивања јавног позива за подношење захтева за враћање имовине, на веб презентацији министарства надлежног за послове финансија.

Списак пошта које примају захтеве објављен је у „Службеном гласнику РС”, бр. 94/2011 и на интернет страницама Министарства финансија: http://www.mfin.gov.rs/ и Агенције за реституцију: www.restitucija.gov.rs.

ДИРЕКТОР
Страхиња Секулић

 

На основу члана 40. став 2. „Закона о враћању одузете имовине и обештећењу“ („Службени гласник РС“, бр. 72/2011), Агенција за реституцију објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ВРАЋАЊЕ
ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ, ОДНОСНО ОБЕШТЕЋЕЊЕ

Позивају се бивши власници, њихови законски наследници и правни следбеници да Агенцији за реституцију поднесу захтеве за враћање имовине, односно обештећење.

Захтеви се односе на враћање имовине која је на територији Републике Србије, применом прописа о аграрној реформи, национализацији, секвестрацији, као и других прописа, на основу аката о подржављењу, после 9. марта 1945. године одузета од физичких и одређених правних лица и пренесена у општенародну, државну, друштвену или задружну својину, као и на враћање имовине чије је одузимање последица Холокауста.

Захтеви се подносе Агенцији за реституцију – надлежној подручној јединици, преко шалтера пошта, на обрасцу прописаном „Правилником о обрасцу захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење, начину и поступку пријема и обраде захтева, списку пошта у којима ће се вршити подношење захтева и облику и садржини извода из захтева“ (”Службени гласник РС”, бр. 94/2011).

Уз захтев се подносе потребни докази, у оригиналу или овереној копији, у складу са чланом 42. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.

Пријем захтева вршиће се искључиво на шалтерима пошта од 1. марта 2012. године.

Списак пошта које примају захтеве објављен је у „Службеном гласнику РС”, бр. 94/2011, на интернет страницама Министарства финансија http://www.mfin.gov.rs/, и Агенције за реституцију www.restitucija.gov.rs.

Агенција за реституцију
Страхиња Секулић, директор

 

1. ЗАКОН О ВРАЋАЊУ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУPDFDOC

2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА РЕСТИТУЦИЈУPDFDOC

3. СПИСАК ПОШТА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВАPDFDOC

4. УПУТСТВО О ПОСТУПАЊУ У ПРЕДМЕТИМА ВРАЋАЊА ИМОВИНЕ ЗА КОЈУ
ПОСТОЈИ СУМЊА ДА ЈЕ СТЕЧЕНА КАО ПОСЛЕДИЦА ХОЛОКАУСТАPDFDOC

5. ПРАВИЛНИК О ПРУЖАЊУ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ ПОДНОСИОЦИМА ЗАХТЕВА И
ОБВЕЗНИЦИМА ВРАЋАЊАPDFDOC

 


Врх стране   
Вести

16.04.2014. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

6711 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 15.04.2014. године (без конфесионалне реституције)...

16.04.2014. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 11.04.2014. године (без конфесионалне реституције)...

16.04.2014. Враћено неизграђено градско грађевинско земљиште

236.621 m² неизграђеног градског грађевинског земљишта враћено бившим власницима решењима Агенције за реституцију закључно са 11. априлом 2014. године ...

08.04.2014. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 04.04.2014. године (без конфесионалне реституције)...