ćirilica|latinica|  English |  Deutsch |  Magyar |  עברית |  Slovenský |  Türkçe |  România | A A A| Štampaj| Rss

Na osnovu čl. 64. i 66, u vezi čl. 42. i 55. tačka 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNO OBAVEŠTENJE

U VEZI ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE

Obaveštavaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava po osnovu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011) ističe 3. marta 2014. godine.

Zahtevi za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, podnose se na propisanom ZVIO obrascu, isključivo preko šaltera pošta. Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 94/2011 i na internet stranicama Ministarstva finansija: http://www.mfin.gov.rs/ i Agencije za restituciju: www.restitucija.gov.rs.

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Agencija za restituciju
Strahinja Sekulić, direktor

 

Na osnovu čl. 64. i 66., u vezi čl. 42. i 55. tačka 2. „Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju“ („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNO OBAVEŠTENJE

U VEZI PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE

Obaveštavaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da se Prijava sa pratećom dokumentacijom koja je podneta Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije na osnovu Zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine ("Službeni glasnik RS", broj 45/05), ne smatra Zahtevom za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje podnetim na osnovu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011).

Radi ostvarivanja prava po osnovu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, zahtevi se podnose isključivo u skladu sa javnim pozivom koji je Agencija za restituciju objavila dana 6. februara 2012. godine u javnim glasilima - dnevnom listu „Politika“ i „Večernje novosti“, kao i na internet stranicama Ministarstva finansija: http://www.mfin.gov.rs/ i Agencije za restituciju: www.restitucija.gov.rs.

Zahtevi se podnose preko šaltera pošta, na obrascu ZVIO propisanom „Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva“ (”Službeni glasnik RS”, br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta i trajaće do isteka roka, od dve godine od dana objavljivanja javnog poziva za podnošenje zahteva za vraćanje imovine, na veb prezentaciji ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 94/2011 i na internet stranicama Ministarstva finansija: http://www.mfin.gov.rs/ i Agencije za restituciju: www.restitucija.gov.rs.

DIREKTOR
Strahinja Sekulić

 

Na osnovu člana 40. stav 2. „Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju“ („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE

Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.

Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju – nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom „Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva“ (”Službeni glasnik RS”, br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija http://www.mfin.gov.rs/, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju
Strahinja Sekulić, direktor

 

1. ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJUPDFDOC

2. OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJUPDFDOC

3. SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVAPDFDOC

4. UPUTSTVO O POSTUPANJU U PREDMETIMA VRAĆANJA IMOVINE ZA KOJU
POSTOJI SUMNJA DA JE STEČENA KAO POSLEDICA HOLOKAUSTAPDFDOC

5. PRAVILNIK O PRUŽANJU STRUČNE POMOĆI PODNOSIOCIMA ZAHTEVA I
OBVEZNICIMA VRAĆANJAPDFDOC

 


Vrh strane   
Vesti

16.04.2014. Javne rasprave održane i zakazane u Agenciji za restituciju

6711 javnih rasprava održanih i zakazanih u Agenciji za restituciju zaključno sa 15.04.2014. godine (bez konfesionalne restitucije)...

16.04.2014. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 11.04.2014. godine (bez konfesionalne restitucije)...

16.04.2014. Vraćeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište

236.621 m² neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta vraćeno bivšim vlasnicima rešenjima Agencije za restituciju zaključno sa 11. aprilom 2014. godine ...

08.04.2014. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 04.04.2014. godine (bez konfesionalne restitucije)...