ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Naslovna strana » Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

I. KAKO DO ODUZETE IMOVINE U NEKOLIKO KORAKA ?

1. Da li još uvek može da se podnese zahtev za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje?

Odgovor: Rok za predaju zahteva za restituciju trajao je dve godine i istekao je 03. marta 2014. godine.

2. Ko ima pravo na vraćanje oduzete imovine odnosno obeštećenje?

Odgovor: Fizičko domaće i strano lice, zadužbine i neka pravna lica koja su svoju nekadašnju imovinu vratila na osnovu teretnog posla.

3. Potrebna dokumentacija

3.1. PRIBAVITI DOKAZE O VLASNICIMA ODUZETE IMOVINE ILI ZAKONSKIM NASLEDNICIMA

Za bivšeg vlasnika – fizičko lice:

 • Ukoliko je živ izvod iz matične knjige rođenih, (MKR ne stariji od 6 meseci – ukoliko je izvod snabdeven hologramom isti ima trajnu važnost).
 • Ukoliko je umro izvod iz matične knjige umrlih (MKU bez obzira na datum izdavanja)
 • Izvod iz matične knjige državlјana, ukoliko državlјanstvo nije upisano u izvod iz matične knjige rođenih ili umrlih i drugi dokazi kojima se utvrđuju traženi podaci
 • Odluka o rehabilitaciji ili dokaz o podnetom zahtevu za rehabilitaciju za slučaj konfiskovane imovine.


Za bivšeg vlasnika - zadužbinu

Izvod iz registra u koji je zadužbina bila upisana.


Za podnosioca zahteva – fizičko lice

 • Izvod iz matične knjige rođenih (MKR ne starije od 6 meseci ukoliko izvod nije snabdeven hologramom), Izvod iz matične knjige venčanih (MKV), ukoliko je lice udato- promenilo prezime, izvod iz matične knjige umrlih (MKU) bez obzira na datum izdavanja za umrle pravne prethodnike kao dokaz o pravnoj vezi podnosioca zahteva sa ranijim vlasnikom)
 • punomoćje za zastupanje (overeno ako ga zastupa lice koje nije advokat);po ZUP-u punomoćnik stranke ne mora biti advokat.
 • punomoćje za prijem pismena, ako je podnosilac bez prebivališta u Republici Srbiji i ukoliko već nema punomoćnika,
 • ostavinsko rešenje ako postoje (kojima se dokazuje pravna veza za sva lica između podnosioca zahteva i bivšeg vlasnika) ili izvod iz matične knjige rođenih (MKR), matične knjige umrlih za pravne prethodnike podnosioca zahteva ukoliko su pravni prethodnici umrli i druge dokaze kojima se dokazuje pravna veza podnosioca zahteva sa ranijim vlasnikom oduzete imovine.

MESTO PRIBAVLjANјA GORE NAVEDENIH DOKAZA – (MKU, MKR, MKV, idr. dokumentacije) NADLEŽNA MATIČNA SLUŽBA OPŠTINE I SLUŽBA OVERE.

MESTO PRIBAVLjANјA OSTAVINSKOG REŠENјA – NADLEŽNI OPŠTINSKI ili OSNOVNI SUD.


Za podnosioca zahteva – stranog državlјanina

 • punomoćje za prijem pismena ako zahtev podnosi strani državlјanin, a nema punomoćnika (overeno ako ga zastupa lice koje nije advokat),
 • overeno punomoćje za zastupanje (ako stranku zastupa punomoćnik koji nije advokat);
 • potvrda nadležnog organa strane države da nije obeštećen i bez postojanja međunarodnog ugovora.

Overa isprava izdatih od strane nadležnih organa strane države:

a) pristupanje tzv. punoj legalizaciji isprava koji se sastoji iz overe isprave nadležnog organa strane države - najčešće Ministarstva pravde, zatim iz tzv. „nadovere“ od strane našeg konzulata u stranoj državi (kojim se potvrđuje da je isprava izdata od nadležnog organa snabdevena pečatom drugog za to nadležnog organa koji potvrđuje njenu verodostojnost) i najzad iz prevoda same isprave na srpski jezik koji se predaje uz zahtev podnosioca – stranog državlјanina.
Slučaj pune legalizacije isprave odnosi se na strane zemlјe koje nisu potpisnice Haške konvenicje niti imaju bilateralne ugovore sa Republikom Srbijom o oslobađanju od legalizacije);

b) potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava koja predviđa stavlјanje pečata tzv. „apostill“ uz kasniji prevod samog dokumenta na srpski jezik (u SAD –Kancelarija državnog sekretara u Saveznim državama);

c) postojanje bilateralnih ugovora o oslobađanju bilo kakve overe isprava koje izdaju nadležni organi dveju država (jednaka važnost isprava nadležnih organa izdatih u stranoj državi kao i isprava nadležnih organa u domaćoj državi na primer: BiH, Austrija, Češka, Slovačka idr.).

Specifičnost postupanja u pribavlјanju izvoda iz matičnih knjiga za slučaj postojanja tzv. međunarodnog obrasca saglasno konvenciji o izdavanju izvoda iz matične knjige na više jezika, odnosno saglasno Pariskoj konvenciji iz 1956. godine o izdavanju pojedinih izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu (dovolјno dostavlјanje izvoda iz matične knjige sa pečatom organa koji ga je izdao).


Za podnosioca zahteva – zadužbinu

 • Izvod iz registra zadužbine (podaci upisani u registar su javni i dostupni na sajtu APR-a. Videti član 30. Zakona o zadužbinama)
 • Punomoćje za zastupanje (ukoliko ima punomoćnika)
 • Dokaz o pravnom sledbeništvu i drugi dokazi da je zadužbina pravni sledbenik zadužbine kojoj je imovine oduzeta, odnosno dokazi da je stupila kao pravni sukcesor u njena prava i obaveze.

 

3.2. PRIBAVITI AKT O PODRŽAVLjENјU ZA ODUZETU IMOVINU (rešenje o nacionalizaciji, konfiskaciji, odluku o oduzimanju i dr.)

Mesto pribavlјanja akta o podržavlјenju:

 1. istorijski arhiv;
 2. imovinsko - pravna služba opštine na čijoj teritoriji se nalazi oduzeta nepokretnost,
 3. zemlјišno – knjižni sud osnovnog suda,
 4. nadležna služba za katastar nepokretnosti,

 

3.3. PRIBAVITI IZVOD IZ REGISTRA NEPOKRETNOSTI (najnoviji list nepokretnosti, izvod iz ZKUL-a, posedovni list i dr.), kopiju plana kat. parcele (nadležna služba za katastar nepokretnosti), Uverenje o identifikaciji parcela starog i novog premera (nadležna služba za katastar nepokretnosti)

Mesto pribavlјanja akata - nadležna služba za katastar nepokretnosti

 

4. Overa dokumenata - fotokopija - u opštini ili u sudu na šalteru za overe.

 

II. Pitanja vezana za PODNOSIOCA ZAHTEVA

1. Zanima me da li zemlјa dodelјena solunskim dobrovolјcima predmet restitucije: Da li su obveznice predmet restitucije?

Odgovor: Ako je zemlјa oduzeta nakon 1945 i ako imate dokaz /Odluka, Rešenje itd.../ imate pravo da podnesete zahtev. Solunci su dobijali zemlјu odlukom kralјa kao zaslugu za učešće u I svetskom ratu, ta zemlјa je kasnije oduzeta bez obzira da li su solunski dobrovolјci kao takvi upisani sa pravom svojine na tako dodelјenoj im zemlјi odnosno da li su ikada “ušli u posed” i stvarno obrađivali tu zemlјu, tako da ukoliko postoji odluka o dodeli, a kasnije pravni sled sa odlukom o oduzimanju odnosno podržavlјenju tako dodelјene imovine solunskim dobrovolјcima, a na osnovu propisa iz čl. 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju smatramo da bi to zemlјište moglo biti predmet restitucije. Svakako podnesite zahtev sa raspoloživim dokazima. Obveznice nisu predmet restitucije.

2. Da li je prilikom podnošenja zajedničkog zahteva za više naslednika, osim njihovih krštenica, potrebno dupliranje dokumenata o imovini i o bivšem vlasniku?

Odgovor: Zahtev podnose svi naslednici, mogu zajedno na jednom obrascu, a mogu i pojedinačno. Ukoliko se podnosi na jednom zahtevu potrebno je iskopirati stranu o podnosiocima zahteva u onoliko primeraka koliko ima naslednika, tako popunjenu stranu obrasca prilažete uz zahtev. U tom slučaju nije potrebno dupliranje dokumenata o imovini i o bivšem vlasniku. Takođe je potrebno i stranu 5. obrasca ZVIO iskopirati u onolikom broju primeraka koliko ima podnosioca zahteva, jer svi podnosioci moraju da se svojeručno potpišu, osim u slučaju kada su na osnovu overenog punomoćja datog od svih, ovlastili samo jednog od njih za podnošenje zahteva u njihovo ime.

3. Mojoj baki je oduzeto imanje u Sremskim Karlovcima kao pripadniku Mađarske zajednice i pošto ja podnosim zahtev za povraćaj istog, zanima me ko izdaje uverenje o tome da ona nije učestvovala u zločinačkim poduhvatima tokom rata. Kome da se obratim, jer na vašem sajtu nema takvog uputstva.

Odgovor: Nije potrebno dostaviti dokaz da nije učesnik rata.

4. Prilikom prijavlјivanja oduzete imovine 2006. g, podnosilac je bila moja majka Ljilјana Šumenković, koja je u međuvremenu umrla. Da li mogu ja, njen sin, Aleksandar Šumenković da preuzmem dokumentaciju?

Odgovor: Možete kod tada nadležne Direkcije za imovinu koja je primala zahteve za evidentiranje oduzete imovine, sa sedištem u Beogradu, ul. Gračanička broj 8, telefon: 3346-317.

5. Imovina je oduzeta mom dedi Đurić Radosavu, nacionalizacijom najamnih zgrada i gradskog građevinskog zemlјišta 1959. g. Pretpostavlјam da je potvrda o rehabilitaciji potrebna samo kada se radi o konfiskaciji imovine. Moj deda, rođen 1883, u prvom svetskom ratu bio je pripadnik srpske vojske, sa kojom je prešao preko Albanije, i bio na Solunskom frontu. Kada je drugi svetski rat počeo 1941, imao je 58 godina, i u njemu nije ni na koji način učestvovao.

Odgovor: Tačno. Dokaz o završenom postupku rehabilitacije jeste pravnosnažna sudska odluka o rehabilitaciji osuđenog lica, a ukoliko postupak nije pravnosnažno završen dokaz za Agenciju za restituciju je potvrda o pokrenutom postupku rehabilitacije, u kom slučaju će Agencija u skladu sa Zakonom prekinuti postupak po zahtevu za vraćanje oduzete imovine po pravnom naslovu konfiskacije imovine,do pravnosnažnog okončanja postupka rehabilitacije.

6. Molim Vas da mi odgovorite na pitanje: Da li je potrebna rehabilitacija za lice kome je konfiskovana imovina presudom Vojnog suda pre 9. marta 1945.g., a ista podržavlјena sudskom odlukom Sreskog suda od 1946.g.

Odgovor: Da, potrebno je da u Višem sudu pokrenete postupak rehabilitacije i da uz zahtev podnesete potvrdu da ste pokrenuli postupak.

 

III. Pitanja vezana za IMOVINU I POTREBNU DOKUMENTACIJU

1. Da li je kada se radi o nacionalizaciji najamnih zgrada (poslovnog prostora površine 25m2) i gradskog građevinskog zemlјišta, potrebno priložiti i kopiju plana?

Odgovor: Nije potrebno, ali ukoliko raspolažete dokumentom - kopijom plana kat. parcele na kojoj se nalaze nacionalizovani objekti, naročito u slučaju kada ima više nacionalizovanih objekata na parceli, u vašem interesu je da isti priložite uz zahtev ili u toku postupka.

2. Da li je, sem izvoda iz matične knjige umrlih za mog dedu kome je oduzeta imovina, za moju majku, koja je preminula 2007, sem izvoda iz matične knjige umrlih, potreban i njen izvod iz matične knjige rođenih?

Odgovor: Da, radi dokazivanja činjenica i to: 1. pravne veze sa bivšim vlasnikom ukoliko ne postoji rešenje o nasleđivanju za vašu majku iza pokojnog vam dede, jer se iz izvoda iz mat. knjige rođenih (MKR) vidi da je ona ćerka bivšeg vlasnika, a ako postoji ostavinsko rešenje u kome je ona označena kao zakonski naslednik na nekoj drugoj imovini iza pokojnog joj oca – inače vašeg dede, nije potreban izvod iz MKR za nju; 2. državlјanstva jer se uvidom u izvod iz MKR može utvrditi postojanje činjenice državlјanstva ukoliko je ta činjenica upisana u izvod.

3. Poslovni prostor u zgradi i gradsko građevinsko zemlјište, predmet zahteva za restitucijom, i danas postoje u istom neizmenjenom obliku kao kada su nacionalizovani 1959. Da li je u našem slučaju potrebno rešenje o identifikaciji parcele starog i novog premera?

Odgovor: Uverenje o identifikaciji kat. parcele starog i novog premera potvrđuje da se radi o istoj imovini (u vreme nacionalizacije i danas), ali se takođe na osnovu uverenja o identifikaciji u kome je naznačen novi premer, pribavlјa izvod iz registra nepokretnosti kod nadležne Službe za katastar nepokretnosti pri RGZ- u, a radi utvrđivanja činjenice - današnjeg svojinskog režima imovine i obveznika vraćanja oduzete imovine (ukoliko je nepokretnost u državnoj svojini može biti predmet naturalne restitucije u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju) i za tu uslugu ne plaćate naknadu.

4. Mom ocu je oduzeto polјoprivredno zemlјište 1954. godine u mestu Jaša Tomić opština Sečanj. Ova imovina mi je vraćena 1991. godine. Zanima me da li imam pravo na obeštećenje za period 1954. do 1991. godine kada je polјoprivredno zemlјište koristilo Polјoprivredno dobro u mestu Jaša Tomić.

Odgovor: Nemate pravo na obeštećenje za tzv. izgublјenu dobit.

5. Sva potrebna dokumenta sam spremio za slanje osim jednog. Deda Dragisav Pantić kome je oduzimano polјoprivredno zemlјište (PZF 1953) nema nasledno rešenje od svog oca. U svim papirima, rešenjima itd. stoji da se imovina oduzima dedi Dragisavu Pantić. Da li ovo može biti problem, odnosno moram li imati rešenje kako je on stekao imovinu koja se oduzimala?

Odgovor: Zakon o PZF-u nije u članu 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, te stoga ne biste imali pravo na podnošenje zahteva.

6. Da li se zahteva prilaganje lista nepokretnosti prilikom podnošenja zahteva za vraćanje imovine ako je bila izvršena komasacija zemlјe (dobijeno je uverenje o komasaciji)?

Odgovor: Nije potrebno dostavlјati list nepokretnosi, za zemlјište koje je učestvovalo u postupku komasacije.

7. Za oduzeto polјoprivredno i šumsko zemlјište i šume potrebni su podaci geodetske uprave nadležne opštine. Da li uprave treba da naplaćuju te podatke bivšim vlasnicima i njihovim naslednicima?

Odgovor: Katastar izdaje Uverenje o identifikaciji oduzetih parcela i ova usluga je besplatna.

8. Da li država i korisnici oduzetog zemlјišta prilikom vraćanja bivšim vlasnicima i njihovim naslednicima treba zemlјište da vraća uz prisustvo geometra i merenje zemlјišta i ko to plaća? U javnosti postoji nedoumica povodom ovih pitanja, pa je potrebno razjasniti je, kako građanima, tako i geodetskim upravama.

Odgovor: U rešenju kojim se vraća zemlјište u naturalnom obliku ranijem vlasniku, pitanje uvođenja u posed regulisano je nalogom korisniku zemlјišta da isto preda u državinu ranijem sopstveniku.

9. Javlјam se iz Sombora. U februaru sam spremio svu dokumentaciju za podnošenje zahteva za restituciju osim onog iz KATASTRA. Kod njih sam pre tri nedelјe predao zahtev za identifikaciju starog i novog premera kat. parcela. Odgovorili su da će biti gotovo za dve nedelјe. Proverio sam da li je izveštaj gotov i rečeno mi da čekaju Uputstvo za postupanje od Agencije za restituciju. Možete li mi dati neke informacije kada će se to desiti pošto je to trebalo da bude urađeno pre 1. marta 2012. godine ?

Odgovor: Agencija za restituciju nije nadležna da daje bilo kakva uputstva službama za katastar nepokretnosti, pa ni Službi u Somboru. Ukoliko Vam u zakonom propisanom roku ne bude izdato traženo uverenje, možete se obratiti Republičkom geodetskom zavodu.

10. U postupku prikuplјanja dokumentacije za restituciju oduzetog građevinskog zemlјišta na osnovu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemlјišta ("Sl. list FNRJ" br. 52/58), kao jedini pravni sledbenik mojih pokojnih roditelјa obratio sam se pismeno Republičkom geodetskom zavodu u Zrenjaninu sa zahtevom da mi izdaju podatke o oduzetoj imovini pre i nakon oduzimanja. Uz pismeni zahtev sam priložio i foto-kopiju orginalnog Rešenja o izuzimanju iz poseda (priloženo skenirano rešenje) i Rešenje o plaćanju naknade (priloženo skenirano rešenje) iz koga se vidi da je plaćena naknada samo za dugogodišnje zasade. Nakon uvida u podneti zahtev i priložena rešenja, direktorica RGZ Zrenjanin je odbila da mi izda traženu dokumentaciju uz obrazloženje da se radi o eksproprisanom zemlјištu i da isto ne podleže restituciji. Ukoliko ste u mogućnosti, molim Vas za Vaše mišlјenje o stavu RGZ Zrenjanin.

Odgovor: Imate pravo na restituciju. Iz RGZ-a izvadite uverenje o identifikaciji oduzetih parcela. Ukoliko je bila komasacija onda potvrdu da je bila komasacija. Za zemlјište koje je eksproprisano nakon 15.02.1968. godine, bivši vlasnik nema pravo na vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.

11. Zakonom o povraćaju imovine poslali smo potrebna dokumenta ondašnjoj direkciji i dobili smo potvrdu da je sve u redu! Po novom zakonu o restituciji, vratili su nam dokumentaciju i sada bi trebalo krenuti sve od početka!
Video sam šta mi sve treba, samo me interesuje, s obzirom da sam ja iz Novog Sada a radi se o imovini u Mladenovcu, da li će vredeti izvodi iz MKR i MKU za pokojnike koje nasleđum bez holograma/stari-overeni/koje sam slao bivšoj direkciji ili sve to treba sad da tražim sa hologramom i to za dedu, babu, strica, oca, majku, što bi bilo blago rečeno neobično pošto su lјudi rođeni i umrli za šta posedujem originale izdate od država u kojima su se rađali i umirali!

Odgovor: Izvodi iz MKU može biti stariji od 6 meseci a izvod iz MKR za podnosioce ne može biti stariji od 6 meseci. Izvod iz MKR koji je snabdeven hologramom ima trajnu važnost.

12. Da li mi treba i novo državlјanstvo i izvod iz MKR za sebe i da li to matičarske službe naplaćuju?

Odgovor: Državlјanstvo Vam ne treba jer se podaci nalaze u izvodu MKU i MKR, ukoliko je činjenica državlјanstva upisana u izvod, ali ukoliko nije upisano državlјanstvo, potrebno vam je uverenje o državlјanstvu za vas kao obavezan dokaz za podnosioca zahteva.

13. Molim Vas samo objasnite pojam obaveznog dokumenta Odluka o rehabilitaciji ili dokaz o podnetom zahtevu? Ne razumem da li to treba o čemu se radi, jer se radi o čoveku koji je strelјan i oduzeta mu je imovina za koje postoje validni papiri/originalni?

Odgovor: Dokaz o završenom postupku rehabilitacije je potreban za slučaj izvršene KONFISKACIJE IMOVINE, koja je predstavlјala pravnu posledicu osude fizičkog lica kao državlјenog neprijatelјa, saradnika okupatora isl.. Dokaz za navedeni slučaj jeste pravnosnažna sudska odluka o rehabilitaciji osuđenog lica, a ukoliko postupak nije pravnosnažno završen dokaz predstavlјa potvrda o pokrenutom postupku za rehabilitaciju osuđenog lica prema Zakonu o rehabilitaciji osuđenih lica kod nadležnog Višeg suda koji se dostavlјa Agenciju za restituciju, u kom slučaju će Agencija u skladu sa Zakonom, prekinuti postupak po zahtevu za vraćanje oduzete imovine po pravnom osnovu konfiskacije imovine do pravnosnažnog okončanja postupka rehabilitacije.

14. Gde se pribavlјa Izvod iz registra nepokretnosti ili izvod iz zemlјišne knjige? u rešenju o oduzimanju postoji broj parcele, KO oduzeta zemlјa i sve šta je oduzeto/? Gde se pribavlјa Uverenje RGZ o identifikaciji starog i novog premera? O čemu se radi i gde se i kako to nabavlјa s obzirom da se radi o imovini iz Sopota a mi smo iz Novog Sada?

Odgovor: Sve u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti RGZ-a, na području katastarske opštine gde se nepokretnost nalazi.

15. Moja baka i njena braća i sestra treba da potražuju od njihove pokojne tetke kuću koja je nacionalizovana.

a) Ona sama podnosi zahtev i zanima me da li u zahtevu treba da priloži Izvode iz matične knjige rođenih ili slična dokumenta za svoju braću i sestre.

b) Kuća koju potražuje je bila u jednoj ulici koja se ne zove više istim imenom stoga me zanima kako može da se dokaže da je kuća bila tamo. Uzela je iz arhiva dokument i kako se može identifikovati i gde?

c) Koji se papiri trebaju priložiti uz zahtev i gde se oni mogu uzeti?

Odgovor:

a) Za bivšeg vlasnika (lice kome je imovina oduzeta), a više nije u životu, potreban je izvod iz matične knjige umrlih, a za podnosioce zahteva izvod iz matične knjige rođenih. Ako Vaša baka podnosi sama zahtev nisu joj potrebni izvodi iz matične knjige za braću i sestre.

b) U pogledu identifikacije imovine, nadležna služba za katastar nepokretnosti Vam može izdati, a i trebalo bi da tražite, uverenje o identifikaciji parcela (iz koga će se videti kojoj danas parceli odgovara parcela na kojoj se nalazila imovina u vreme oduzimanja).

c) U pogledu neophodne dokumentacije, pored gore navedenih izvoda iz matične knjige i uverenja o identifikaciji parcela, neophodni su Vam i izvodi iz zemlјišne knjige ili lista nepokretnosti (ako je stupio na snagu katastar nepokretnosti) za parcele identifikovane gore navedenim uverenjem katastra. Potreban Vam je i dokaz o pravnoj vezi bivšeg vlasnika i podnosioca zahteva (rešenje o nasleđivanju, izvodi iz matičnih knjiga koji dokazuju pravnu vezu i sl.).


IV. Pitanja vezana za NASLEDNIKE

1. Ostali naslednici i pravni sledbenici pokojnog bivšeg vlasnika ne žele da ostvaruju svoje pravo na vraćanje nacionalizovane imovine već žele i saglasni su da samo ja ostvarim to pravo. Žele da o tome daju izjavu koju bi overili kod nadležnog Suda i dali je meni da je priložim uz svoj Zahtev.

Da li bi takva overena izjava, kojom se odriču svog prava na vraćanje oduzete imovine u moju korist, bila prihvaćena od strane Agencije?

Odgovor: Formalno-pravno lica koja nameravaju da se odreknu svog prava u Vaše ime, trebalo bi da podnesu svi zahtev za vraćanje imovine (pojedinačno), a u postupku pred Agencijom možete zaklјučiti sporazum o načinu raspodele imovine, ukoliko bude bilo zakonskih uslova za vraćanje u naturalnom obliku.

2. Obraćam Vam se sa pitanjem u vezi dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za vraćanje oduzete imovine odnosno obeštećenje (zahtev za restituciju), pošto pripremam dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za restituciju, a koju podnosim kao potomak svog pradede.

Molim vas da me obavestite da li je nužno da se uz zahtev dostavi i ostavinsko rešenje iza bivšeg vlasnika imovine - u mom slučaju, pradede. Ovo Vas pitam s obzirom da je u obrascu zahteva, koji se nalazi na Vašem sajtu rešenje o nasleđivanju navedeno kao obavezno. Sa druge strane, član 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju propisano je da se pravna veza sa bivšim vlasnikom imovine dokazuje tako što se dostavlјaju "izvod iz matične knjige, rešenje o nasleđivanju, izvod iz registra pravnih lica, odnosno drugi dokaz na osnovu kojeg se može nesumnjivo utvrditi pravna veza podnosioca zahteva sa bivšim vlasnikom". Iz navedenog sledi da rešenje o nasleđivanju nije nužan dokaz koji se dostavlјa uz zahtev za restituciju, jer se pravna veza može utvrđivati i drugim dokazima. Takođe, članom 47. istog Zakona propisano je da se kao korisnici utvrđuju naslednici bivšeg vlasnika i to na osnovu rešenja o nasleđivanju, ako postoji, a ako takvog rešenja nema, rešenjem će se odrediti korisnici samo u slučaju kad je iz dostavlјene dokumentacije moguće nesporno utvrditi sve zakonske naslednike. Istim članom propisano je da će se naslednici uputiti na sud ako ne može da se utvrdi njihovo svojstvo ili udeo. Iz navedenog takođe sledi da rešenje o nasleđivanju nije nužan dokaz koji se dostavlјa uz zahtev za restituciju.

Odgovor: Ukoliko stranka poseduje ostavinsko rešenje, potrebno je isto dostaviti, a ukoliko ne poseduje rešenje, potrebno je dostaviti izvode iz matičnih knjiga umrlih, rođenih i druge dokaze kojima se potvrđuje odnosno dokazuje činjenica da je podnosilac zahteva zakonski naslednik iza bivšeg vlasnika, a ukoliko se ta činjenica ne može utvrditi, podnosilac zahteva će biti upućen na utvrđivanje te činjenice u sudskom postupku.

3. Koliko se zahteva za restituciju podnosi ukoliko bivši vlasnik ima više naslednika?

Odgovor: Zahtev podnose svi naslednici, mogu zajedno na jednom obrascu a mogu i pojedinačno. Ukoliko se podnosi na jednom zahtevu iskopirati stranu o podnosiocima zahteva u onoliko primeraka koliko ima naslednika, tako popunjenu stranu obrasca prilažete uz zahtev.

4. Imovina koja je oduzeta bila je obuhvaćena testamentom, kasnije je ista oduzeta, i zbog toga ista nije mogla ulaziti u ostavinsku masu u toku ostavinskog postupka. Da li pravo na vraćanje pripada samo testamentalnom nasledniku odnosno njegovim zakonskim naslednicima, ili to pravo pripada i ostalim zakonskim naslednicima koji sa tadašnjim testamentom nisu bili obuhvćeni!?

Odgovor: Pravo na vraćanje oduzete imovine odnosno obeštećenje imaju svi zakonski naslednici bez obzira na testament.


POGLEDAJTE ARHIVU


Vrh strane   
Pogledajte
 eUprava Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja