ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 

JAVNO OBAVEŠTENjE
O PROMENI RADNOG VREMENA SA STRANKAMA

 

Obaveštavaju se podnosioci zahteva, punomoćnici, veštaci, državni organi i organizacije, pokrajinski organi, organi lokalne samouprave i svi drugi učesnici u postupcima koji se vode pred Agencijom za restituciju da je, počev od 07.05.2024. godine, radno vreme za prijem stranaka, svakog radnog dana od 10.00. do 13.00. časova.

 

Na osnovu člana 53. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011, 108/2013,  142/2014, 88/2015-odluka US RS, 95/2018 i 153/2020), a u vezi Zaključka Vlade RS 05 broj 361-7066/2022 od 16.09.2022. godine, Agencija za restituciju objavljuje:

                                        

JAVNO OBAVEŠTENjE
  o promeni adrese poslovnog prostora  Područne jedinice Niš

Obaveštavaju se podnosioci zahteva, punomoćnici, veštaci, državni organi i organizacije, pokrajinski organi i organi lokalne samouprave i svi drugi učesnici u postupcima koji se vode pred Agencijom za restituciju da se, počev od 01. decembra 2022. godine, poslovne prostorije Područne jedinice Niš nalaze na novoj adresi: Niš, ulica Zetska broj 2.

 

Agencija za restituciju ove godine obeležava desetogodišnjicu aktivnog rada na procesu vraćanja oduzete imovine u Republici Srbiji

Tim povodom predstavljamo Izveštaj o 10 godina rada Agencije za restituciju, na osnovu kog se sva zainteresovana lica mogu informisati o osnovnoj delatnosti Agencije za restituciju, rezultatima rada u proteklom periodu, kao i pravnim pitanjima i problematikom sa kojom se Agencija susretala tokom samog postupka vraćanja oduzete imovine.

 Preuzmite dokument Preuzmite Izveštaj o 10 godina rada Agencije za restituciju

 

Agencija za restituciju, Beograd, Kolarčeva br. 7, u cilju prethodnog ispitivanja tržišta, objavljuje:

JAVNI POZIV za prikupljanje inicijalnih pisanih ponuda za uzimanje u zakup poslovnog prostora u Nišu za potrebe rada i smeštaja zaposlenih u Agenciji za restituciju – Područna jedinica Niš

 Preuzmite dokument Preuzmite JAVNI POZIV

 

Obaveštenje korisnicima restitucija kojima je pravnosnažnim rešenjima Agencije za restituciju utvrđen iznos obeštećenja

Ovim putem obaveštavamo podnosioce zahteva kojima je pravnosnažnim rešenjima Agencije za restituciju utvrđen iznos obeštećanje da u linku ispod ovog obaveštenja mogu naći detaljno uputstvo o načinu ostvarivanja prava na isplatu obeštećenja za oduzetu imovinu. Na drugom linku podnosioci mogu preuzeti O B R A Z A C za dostavu računa za potrebe isplate obeštećenja. Takođe na trećem linku se nalazi zaključak Vlade Republike Srbije kojim je određen koeficijent obeštećenja.

 Preuzmite dokument Preuzmi tekst obaveštenja

 Preuzmite dokument Preuzmite obrazac

 Preuzmite dokument Zaključak o koeficijentu

 

Na osnovu člana 53. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011, 108/2013,  142/2014, 88/2015-odluka US RS i 95/2018), a u vezi Zaključka Vlade RS 05 broj 361-9195/2020 od 19.11.2020. godine, Agencija za restituciju objavljuje:

JAVNO OBAVEŠTENjE
o promeni sedišta Agencije za restituciju

Obaveštavaju se podnosioci zahteva, punomoćnici, veštaci, državni organi i organizacije, pokrajinski organi i organi lokalne samouprave i svi drugi učesnici u postupcima koji se vode pred Agencijom, da se novo sedište Agencije za restituciju nalazi u poslovnom prostoru u Beogradu, ul. Kolarčeva br. 7.

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo sva zainteresovana lica, da u skladu sa odredbama člana 21. stav 3. Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, ako se preživeli zakonski naslednik bivšeg vlasnika čija je imovina pravnosnažno vraćena jevrejskoj opštini u skladu sa odredbama ovog zakona, obrati jevrejskoj opštini sa zahtevom za prenos prava svojine na predmetnoj imovini, jevrejska opština je dužna da, nakon što se utvrdi svojstvo zakonskog naslednika bivšeg vlasnika, prenese preživelom zakonskom nasledniku u svojinu vraćenu nepokretnost u skladu sa udelom koji mu pripada u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje nasleđivanje.

U skladu sa stavom 4. istog člana Zakona Jevrejska opština je dužna da obavezu iz stava 3. ovog člana izvrši u roku od mesec dana od dana prijema zahteva zakonskog naslednika bivšeg vlasnika iz stava 3. ovog člana, a zakonski naslednik bivšeg vlasnika ovo svoje pravo može ostvariti i sudskim putem.

U prilogu ovog obaveštenje se nalazi link ka tabelarnom prikazu vraćene imovine po bivšim vlasnicima koja pored ostalog sadrži podatke: o bivšim vlasnicima, vraćenoj imovini, procenjenoj vrednosti te imovine (tamo gde je procena urađena) i informaciju o bivšim vlasnicima, pronađenu nakon izvršene pretrage dostupnih baza podataka o žrtavama Holokausta i preživelim licima.

Tabelarni prikaz će se redovno ažurirati u skladu sa donetim rešenjima Agencije za restituciju kojima se vraća imovina registrovanim Jevrejskim opštinama.

 Preuzmite dokument Podaci o bivšim vlasnicima imovine vraćene registrovanim Jevrejskim opštinama

Lice nadležno za informacije:

Savetnik za postupak vraćanja
imovine žrtava Holokausta

Polina Babić, polina.babic@restitucija.gov.rs,
tel.+381 62 88 44 768

 

 

PRAVILA
ponašanja zaposlenih i stranaka u Agenciji za restituciju do
proglašenja prestanka epidemije izazvane virusom COVID - 19

 Preuzmite dokument   Preuzmite dokument

 

OBAVEŠTENjE

Agencija za restituciju obaveštava podnosioce zahteva, punomoćnike, veštake, državne organe i oganizacije, pokrajinske organe i organe lokalne samouprave, i sve druge učesnike u postupcima koji se vode pred Agencijom da se od dana ukidanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, odn. od 6 maja 2020. godine, sve dopune, podnesci, dopisi, zahtevi, žalbe, nalazi i mišljenja veštaka i sl. predaju isključivo putem pošte, ili neposredno preko pisarnice područnih jedinica Agencije u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Prilikom neposredne predaje dokumentacije preko pisarnice, sve stranke, njihovi punomoćnici i drugi učesnici u postupku su dužni da se pridržavaju svih mera zaštite u skladu sa „Instrukcijom o organizaciji radnih procesa u organima državne uprave i službi Vlade u primeni mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja“ Generalnog sekretarijata Vlade Srbije,od 06.05.2020. godine. Ove mere naročito podrazumevaju nošenje zaštitne opreme (rukavice i maske) prilikom predaje podnesaka, u suprotnom strankama neće biti omogućen ulazak u službene prostorije Agencije
Takođe, sve konsultacije sa savetnicima će se održavati isključivo putem telefona, elektronske pošte i pisanih obaveštenja.

 

KOMASIRANO ZEMLjIŠTE PREDVIĐENO ZA VRAĆANjE PREMA UREDBI O KRITERIJUMIMA ZA VRAĆANjE POLjOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA U POSTUPKU VRAĆANjA ODUZETE IMOVINE

Podaci o katastarskim parcelama u državnoj svojini koje je sačinila Uprava za poljoprivredno zemljište u skladu sa čl. 3 st. 2 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u postupku vraćanja oduzete imovine („Sl. glasnik RS“, br. 29/18)

 AP Vojvodina

 Centralna Srbija i Beograd

 


Vrh strane   
Pogledajte
 eUprava Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja